99869-000-0000 info@namdon.uz
КУТИЛМОҚДА...

Бутунжаҳон ерни мухофаза қилиш куни

25

Декабрь

ОВОЗЛИ МЕНЮ

200-00-76

Kompaniya faoliyati masalalari bo‘yicha yagona tеlеfon raqami:

(0371) 233-27-25

Faks: (0371) 233-69-64

Yagona ishonch tеlеfoni:

(0371) 256-46-26

Faks: (0371) 233-69-64

Arxiv hujjatlari bo'yicha murojaat uchun:

(0371) 256-49-50

(0371) 256-74-85

АНОНС

Анонслар мавжуд эмас.

Тел: (0 371) 256-74-87

Йўналиш ва мақсад

12.07.2018 | Кўрилди: 623 | Сайт маълумотлари

ЖАМИЯТ ФАОЛИЯТИНИНГ СОХАСИ (АСОСИЙ ЙЎНАЛИШЛАРИ) ВА МАКСАДИ Жамият тижорат ташкилоти булиб, унинг асосий максади молиявий-хужалик фаолиятидан фойда олишдир. Жамият асосий максадига эришиш учун фаолият ва хизмат курсатишнинг куйидаги турларини амалга оширади:

 • Дон, ун, омухта-ем ишлаб чикариш ва халк хужалиги хамда ахолини бу махсулотга булган эхтиёжини кондириш;
 • Дон, сортли ва гибрид дон угитлари, бошкка кишлок хужалик махсулотларини харид килиш ва улардан давлат заруратлари, ва бошка истеъмолчилар буюртмалари буйича етказиб беришни таъминлаш;
 • Галла ва дон махсулотларини сакланишини таъминлаш;
 • Ички ва ташки бозор коньюктурасини урганиш, ташки иктимодий фаолиятини амалга ошириш;
 • Узок ва киска муддатли маркетинг дастурларини ишлаб чикиш, буюртмалар портфелини шакллантириш ва уларни жойлаштириш, махсулотларни реклама килиш;
 • Улгуржи ва чакана савдо, савдо-харид ва тижорат фаолияти билан шугулланиш;
 • Тадбиркорларга ва фермер хужаликларига пуллик сервис хизмати курсатиш (сервис марказларини ташкил килиш);
 • Ишлаб чикарилган махсулотни товар ишлаб чикарувчидан истеъмолчига етказиб бериш жараёнини ривожлантириш;
 • Жамият имиджини учун хайрия ишларини амалга ошириш;
 • Жамият кошида кишлок хужалиги махсулотларини етиштириш, кайта ишлаш ва сотиш учун ёрдамчи хужаликларни ташкил килиш;
 • Махсулот сифатини ошириш ва жахон бозорига чикиш учун чет эл инвесторларини жалб килиш;
 • Хар хил йуналишдаги янги технологияларни олиб кириш;
 • Чет эл ва МДХ давлатлари билан ташки иктисодий алокалар урнатиш ва кушма корхоналар очиш;

Узбекистан Республикаси Конунчилиги билан такикланмаган бошка барча фаолиятларни амалга ошириш. Амалга оширилиши учун махсус рухсат (лицензия) талаб этиладиган, фаолият турлари конунчиликда белгиланган тартибда лицензия берилгандан сунг амалга оширилади.
Манбаа: Ахборот хизмати

© 2020    "Намангандонмахсулотлари" АЖ
Яндекс.Метрика